เงื่อนไขการใช้งาน

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้

  • เว็บไซต์นี้ ประกอบด้วยเนื้อหา ทั้งที่เป็นตัวอักษร รูปภาพ และ เสียง ซึ่งได้รับความ คุ้มครองในด้านลิขสิทธิ และทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นๆ ลิขสิทธิและทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งหลายที่บรรจุในเว็บไซต์นี้เป็นกรรมสิทธิของบริษัท ภัทร โปรเกรส จำกัด ได้รับอนุญาตจากผู้มีสิทธิเหล่านั้นให้สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของ เว็บไซต์นี้ได้
  • เว็บไซต์นี้ ประกอบด้วยเครื่องหมายการค้า ทั้งเครื่องหมาย คำว่า Ohmclick e-Commerce Online และสัญลักษณ์ Ohmclick e-Commerce Online เครื่องหมายการค้าที่ปรากฏในเว็บไซต์เหล่านี้เป็นกรรมสิทธิบริษัท ภัทร โปรเกรส จำกัด หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าเหล่านั้นให้ใช้ในเว็บไซต์ นี้ได้
  • การพิมพ์ ทำซ้ำ หรือ ใช้ข้อมูล หรือดาวน์โหลดไฟล์ที่เป็นซอฟต์แวร์ หรือรูปภาพ จากเว็บไซต์นี้เพื่อใช้ส่วนตัว หรือเพื่อการศึกษาเท่านั้น โดยไม่นำไปใช้ในกิจกรรมใด ๆ ที่เกี่ยว ข้องกับการค้า และมีข้อแม้ว่าท่านต้องระบุถึงสิทธิความเป็นเจ้าของให้กับ บริษัท ภัทร โปรเกรส จำกัด และไม่ทำการแก้ไขข้อมูลเหล่านั้น เอกสารทุกประเภทที่เกิดจากการทำซ้ำขึ้นจะต้องมีข้อความที่ระบุถึงสิทธิต่าง ๆ ที่ปรากฏในข้อมูลต้นฉบับนั้น ๆ